بالدیز., رجبی فرجادح. و نصیری‌پورا. (2021) “تدوين مدلی جامع برای وفاداری پرستاران در دوران كرونا در بيمارستان گلستان اهواز”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-19. doi: 10.22037/mej.v15i46.34676.