سوریح., کدیورپ., کرامتیه. و حسن‌آبادیح. (2021) “تبیین رفتار شاهدان قلدری در مدارس بر اساس عدم درگیری اخلاقی و حساسیت اخلاقی با نقش واسطه‌ای هویت اخلاقی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-17. doi: 10.22037/mej.v15i46.34075.