باشکوهم. و بیگی فیروزیا. (2021) “تأثیر هوش فرهنگی کارکنان بر فرهنگ سازمانی بیمارستان”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-13. doi: 10.22037/mej.v15i46.33890.