جلالیانع. (2021) “کنکاشی از منظر هنجارهای اخلاقی بر تضمین‌های حمایت از معلولان در کنوانسیون حقوق معلولان و حقوق ایران”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-14. doi: 10.22037/mej.v15i46.33769.