حاج‌کرمیپ., حجازیا. و موسویف. (2021) “راهکارهای حمایتی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان جهت سازگاری فرزندشان با بیماری”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-13. doi: 10.22037/mej.v15i46.32280.