قاسم‌زاده علیشاهیا., زاهد بابلانع., معینی‌کیام., کاظمیس., مکلفخ. و دیوبندا. (2021) “تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر پاسخگویی سازمانی کارکنان با آزمون نقش میانجی اشتیاق شغلی و کار تیمی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-18. doi: 10.22037/mej.v15i46.31514.