خسروپناهع., سادات حسینیا. و دهقان نیرین. (2021) “مقایسه تکریم بیمار در متون اسلامی و پرستاری”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1-14. doi: 10.22037/mej.v15i46.29889.