کبرائی ابکنار ف., منصورقناعی ر., امیدظهیر س. و پورعینی م. (2021) “حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان: یک مطالعه توصیفی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), صص 1–12. doi: 10.22037/mej.v15i46.29840.