مهدیونس., پوشگانز., ایمانی‌پورم. و رزاقیز. (2017) “ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 11(40), صص 7-14. doi: 10.22037/mej.v11i40.17898.