محمد علیزاده ا., داوری ف., منصوری م. و محمدنیا م. (2017) “تحلیل خطاهای پزشكی: یک مطالعه موردی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 10(38), صص 59–68. doi: 10.22037/mej.v10i38.15879.