عباسی م. (2016) “سخن سردبیر”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 1(2), صص 7–12. doi: 10.22037/mej.v1i2.14563.