بسامی م. (2016) “اتانازی از دیدگاه اخلاق و ادیان”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 1(2), صص 169–196. doi: 10.22037/mej.v1i2.14562.