طباطبایی ف. س. (2016) “مسئولیت دندان پزشکان در استفاده از زیست موادها و ملاحظات اخلاقی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 1(2), صص 147–168. doi: 10.22037/mej.v1i2.14561.