برهانی ف. و عباس‌زاده ع. (2016) “تیم پزشکی و مسئولیت پرستاران”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 1(2), صص 122–146. doi: 10.22037/mej.v1i2.14560.