زرگران آ., محقق زاده ع., قاسمی ی. و مروت م. (2016) “اخلاق پزشکی در ایران باستان”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 1(2), صص 91–121. doi: 10.22037/mej.v1i2.14559.