نصر س. ح. و عباسی م. م. (2016) “دادخواهی حیوانات علیه انسان رساله ای از اخوان الصفا”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 1(2), صص 67–90. doi: 10.22037/mej.v1i2.14558.