فیض س. ر. (2016) “مفهوم کیفر ازدیدگاه صوفیان با تکیه بر مکتب ابن عربی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 1(2), صص 39–66. doi: 10.22037/mej.v1i2.14556.