ساشادینا ع., زالی م. ع. و عباسی م. (2016) “تبیین پارامترهای آموزشی اخلاق زیستی اسلامی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 1(2), صص 13–38. doi: 10.22037/mej.v1i2.14555.