طاهری م. (2016) “راهنمای نویسندگان مجله اخلاق پزشکی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3). doi: 10.22037/mej.v2i3.14452.