رحمانی منشادی ح. (2016) “مشروعیت رحم جایگزین در اندیشه فقهی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), صص 157–195. doi: 10.22037/mej.v2i3.14451.