ربانی م. (2016) “نگرشي بر مطالب مرتبط با شبيه سازي در آثار استاد شهيد مطهري (ره)”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), صص 129–140. doi: 10.22037/mej.v2i3.14449.