موسوی س. ر. و مهدیخواه ز. (2016) “تصميم گيري اخلاقي در جراحي مبتني بر دستگاه راس”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), صص 119–127. doi: 10.22037/mej.v2i3.14448.