عزيزي م. ح. (2016) “داد و ستد علمی ایران و کشورهای اسلامی با غرب در زمينه علوم پزشكي”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), صص 93–118. doi: 10.22037/mej.v2i3.14445.