نظري‌ توكلي س. (2016) “ملاحظات‌ اخلاقي‌ در قطع‌ حمايت‌ از حيات‌ مردگان‌ مغزي‌”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), صص 73–92. doi: 10.22037/mej.v2i3.14444.