عباسی م. (2016) “در جستجوی حکمت؛ حلقه مفقوده طبابت امروز”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), صص 49–71. doi: 10.22037/mej.v2i3.14443.