عزیزی ف. (2016) “اخلاق در پژوهش های بالینی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), صص 33–47. doi: 10.22037/mej.v2i3.14440.