زالی ع. (2016) “نقش اخلاق پزشکی در نظام جامع سلامت”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), صص 11–32. doi: 10.22037/mej.v2i3.14439.