عباسی م. (2016) “سخن سردبیر”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(3), صص 7–10. doi: 10.22037/mej.v2i3.14436.