K.C.A, J. و Jaswir, I. (2016) “Ethics in Biotechnology”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(5), صص 99–134. doi: 10.22037/mej.v2i5.12191.