عباسی م. (2016) “سخن سردبیر”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(5), صص 7–10. doi: 10.22037/mej.v2i5.12182.