بزميش. و متولي زاده اردكانيع. (2016) “ژن درماني و اخلاق پزشكي”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), صص 189-199. doi: 10.22037/mej.v2i4.12167.