همتی مقدما. و زمانیم. (2016) “اخلاق در تحقیقات سلول های بنیادی جنینی و اینهمانی شخصی”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), صص 171-187. doi: 10.22037/mej.v2i4.12166.