موسویس. ر. و مهدی خواهز. (2016) “نقش اخلاق پزشكي در اقتصاد سلامت”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), صص 159-170. doi: 10.22037/mej.v2i4.12165.