حيدرنيام. (2016) “اخلاق پزشكي در مقاله طب از چهار مقاله نظامي عروضي سمرقندي”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), صص 147-158. doi: 10.22037/mej.v2i4.12164.