کاظميع., ملكوتيج. و عباسیم. (2016) “دفاعيه ژنتيكي و چالش هاي اخلاقي آن”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), صص 135-146. doi: 10.22037/mej.v2i4.12163.