جولاییس. و متولی زاده اردکانیع. (2016) “ژنتیک و موضوعات اخلاقی آن”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), صص 121-133. doi: 10.22037/mej.v2i4.12162.