تابعيس. ض. ا. و پارساییح. (2016) “رابطه پزشك و بيمار”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), صص 107-120. doi: 10.22037/mej.v2i4.12161.