ترک مقدمل., عباسیم. و آزادانیز. (2016) “تأملی در باب معنای زندگی از دیدگاه فیلسوفان”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), صص 71-106. doi: 10.22037/mej.v2i4.12159.