محقق دامادس. م. (2016) “خودكشي از منظر حكمت عملي، فلسفه اخلاق و فقه اسلامي”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), صص 13-44. doi: 10.22037/mej.v2i4.12157.