عزیزیف. (2016) “نامه به سردبیر”, مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14), صص 7-10. doi: 10.22037/mej.v4i14.12117.