ایمانی‌فر نسرین, وقارسیدین سیدابوالفضل, روشن‌زاده مصطفی, و افشار لیلا. 2017. “بررسی ارتباط بین نقش حمایتی پرستاران با میزان قاطعیت آن‌ها”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 9 (32):141-66. https://doi.org/10.22037/mej.v9i32.9856.