مالکی مرضیه, اشک تراب طاهره, آتش‌زاده شوریده فروزان, و اسماعیلی سیدمصطفی. 2017. “جستجوی مفهوم پرستاری در متون اسلامی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 9 (32):87-119. https://doi.org/10.22037/mej.v9i32.9501.