سابقی حکیمه, نصیری احمد, زارعی محمد, کاظمی تبار ابوالفضل, و گلباف دانیال. 2017. “رعایت کرامت انسانی در مراقبت از سالمندان از دیدگاه پرستاران و بیماران سالمند”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 9 (32):45-70. https://doi.org/10.22037/mej.v9i32.9498.