ادیب حاج باقری محسن, صفا آزاده, و امین‌الرعایایی یمینی عفت. 2015. “آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 9 (31):169-91. https://doi.org/10.22037/mej.v9i31.8993.