ایمانی‌فر نسرین, وقارسیدین سید ابوالفضل, افشار لیلا, و شریف‌زاده غلامرضا. 2015. “مقایسه تأثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری اخلاق و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 9 (31):95-125. https://doi.org/10.22037/mej.v9i31.8988.