توسلی افسانه, کلاری فریده, و ظفری دیزجی اشرف. 2014. “عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به سزارین درزنان باردار”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 8 (29):145-70. https://doi.org/10.22037/mej.v8i29.7232.