عباسیمحمود. 2013. “سخن سردبیر”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (4), 7-10. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.621.