عبدالملکی محمد رضا, افشار لیلا, و مؤمنی صدیقه. 2014. “مروری بر تعارض حقوق دانشجو و بیمار در آموزش بالینی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 8 (27):115-27. https://doi.org/10.22037/mej.v8i27.5948.