غفاری رضا, یعقوبی علیرضا, عباسي محمود, سالک رنجبرزاده فریبا, حسن‌زاده سلماسی سوسن, و گل‌عنبر پریسا. 2013. “پیشنهاد الگوی جامع ارزیابی درس اخلاق پزشکی از ديدگاه اعضای هیأت علمي”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7 (24):177-91. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4751.