صادقی احمد, و خمرنیا محمد. 2013. “اخلاق حرفه‌ای در مدیریت سلامت زمینه‌ساز رعایت حقوق بیمار”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 7 (24):163-75. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4750.